Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ: MPO-Metal, s.r.o.

Sídlo: Lodno 82, Lodno 023 34

IČO: 36 410 357

DIČ: 2020134006

Zápis: Obchodný register OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 14078/L

Zastúpený: Renáta Mičutová, konateľ spoločnosti

 

Adresa prevádzky: Žitná 19, 010 01 Žilina

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Obrková, office manažér

Kontakt: e-mail: shop@mpometal.sk, tel.: +421 911 501 006

WEB: www.hutnicky-material-zilina.sk

(ďalej aj ako „Predávajúci“ alebo „My“)

 

Adresa, na ktorej môže zákazník uplatniť reklamáciu alebo sťažnosti:

MPO - Metal, s.r.o., Lodno 82, Lodno 023 34

Článok I. Všeobecné ustanovenia

 

1.      Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) upravujú práva a povinnosti našej spoločnosti ako Predávajúceho a Vás ako Kupujúceho (ďalej aj ako „Zákazník“ alebo „Vy“), ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s Vami na diaľku (ďalej aj „kúpna zmluva“) prostredníctvom nášho elektronického obchodu na internetovej stránke www.hutnicky-material-zilina.sk (ďalej aj ako „E-SHOP“) a sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

2.    Zákazníkom E-SHOP-u môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.hutnicky-material-zilina.sk a za tým účelom vyplnila a odoslala elektronickú objednávku, čím vstúpila do zmluvného vzťahu s Predávajúcim. Zákazníkom podľa týchto VOP sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú Kupujúci v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „Oprávnená osoba“). Uvedenie mena, priezviska a adresy na doručovanie Oprávnenej osoby a jej kontaktné údaje v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

3.    Uzatvorením kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar za podmienok určených týmito VOP a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za tento tovar dohodnutú kúpnu cenu.

4.       Predávajúci prevádzkuje všetky objednávky samostatne a nespolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré by v mene Predávajúceho vykonávali objednávky. Akákoľvek ponuka od konkurenčnej spoločnosti je považovaná za podvodné jednanie a zneužitie dobrého mena Predávajúceho a jeho domény www.hutnicky-material-zilina.sk.

5.    Kupujúci ako fyzická osoba je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení („Občiansky zákonník“), teda jedná sa o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa teda riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

6.      Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom nášho E-SHOP-u za podmienok uvedených v týchto VOP.

7.      VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“), ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy v rozsahu, v akom sa od nich zmluvné strany neodchýlili. V kúpnej zmluve je možné odchýliť sa od týchto VOP len v prípade, ak to takto je obojstranne písomne dohodnuté, pričom za písomnú dohodu sa považuje aj odsúhlasenie zmeny prostredníctvom e-mailu. Odchýlne dojednania uvedené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

 

INFO PRE PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATEĽOV:

 

1.      Samotná prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ide len o nezáväzný online katalóg.

2.     Záujemca o kúpu tovaru prezentovaného v našom E-SHOP-e v postavení právnickej osoby, event. v postavení fyzickej osoby – podnikateľa má možnosť realizovať svoju objednávku prostredníctvom našej e-mailovej adresy: mpo@mpometal.sk alebo obchod@mpometal.sk. Všetky vzťahy sa v danom prípade riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“). Ku objednávkam osôb vystupujúcich v rámci svojej obchodnej činnosti pristupujeme individuálne, najmä čo sa týka množstva, spôsobu úpravy produktu a cenovej tvorby. Realizácia takto vytvorenej objednávky a platobné podmienky sa riadia príslušnými ustanoveniami slovenských právnych predpisov (daňové zákony, Obchodný zákonník).

3.    Kupujúci vystupujúci v obchodnom vzťahu s našou spoločnosťou ako obchodná spoločnosť, prípadne ako samostatne zárobkovo činná osoba, ktorý realizuje svoju objednávku prostredníctvom e-mailu mpo@mpometal.sk alebo obchod@mpometal.sk, zadáva svoje identifikačné údaje v rozsahu: Obchodné meno, sídlo spoločnosti event. miesto podnikania SZČO, zápis v príslušnom registri, svoje IČO, titul, meno a priezvisko osoby konajúcej za spoločnosť vrátane jej funkcie v spoločnosti, adresu doručenia tovaru, kontaktné údaje v rozsahu e-mail a telefónne číslo, údaje o objednanom tovare (objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob platby a spôsob dopravy prípadne forma úpravy produktu).

 

Článok II. Čo je to elektronická objednávka

 

1.    Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o Kupujúcom (osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko Kupujúceho, adresa trvalého pobytu Kupujúceho, adresa na doručenie (výklad tovaru, telefónne číslo, e-mailová adresa, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky a spôsob platby a spôsob dopravy prípadne forma úpravy produktu) a zoznam objednaného tovaru s kúpnou cenou za tento tovar (ďalej ako „objednávka“).

2.    Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku chápaná ako kúpna zmluva uzavretá na diaľku.

 

Článok III. Objednávky

 

Vašu objednávku možno realizovať prostredníctvom nášho E-SHOPU (fyzické osoby – spotrebitelia) : www.hutnicky-material-zilina.sk

 

Postup pri objednaní

 

KROK č. 1: zaslanie objednávkového formuláru našej spoločnosti

 

1.     Cez náš E-SHOP si ako Zákazník môžete objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnená ikona nákupného košíka, kód tovaru a cena tovaru. Samotná prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ide len o nezáväzný online katalóg.

2.     Vyznačené produkty s príslušným popisom je možné upraviť na mieru podľa požiadavky Zákazníka. Zákazník je povinný svoju požiadavku určiť už pri samotnej objednávke produktu.

3.    Ceny zverejnené na našom internetovom obchode uvedené v merných jednotkách sa môžu mierne líšiť v závislosti od spôsobu úpravy produktu. Konečnú cenu objednaného tovaru Vám preto po spracovaní Vašej objednávky pošleme e-mailom (viď postup uvedený nižšie).

4.    Po stlačení ikony nákupného košíka sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Po zadaní Vami vybraného tovaru do nákupného košíka sa môžete rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený objednávkový formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Pri vytváraní objednávky (kúpnej zmluvy) ste ako Zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od Vás systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov uvedených v objednávke.

5.    Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu má Kupujúci možnosť skontrolovať a meniť informácie vyplnení v objednávkovom formulári, a tiež zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní informácií do objednávky.

6.     Súčasťou každej objednávky je zadanie požiadavky do kolónky „POZNÁMKA O OBJEDNÁVKE“. Túto časť je Kupujúci povinný vyplniť vždy, ak si želá produkt nejakým spôsobom upraviť. Pri produktoch, kde je množstvo uvádzané metrovej jednotke je Kupujúci povinný okrem určenia množstva a dĺžky produktu určiť aj spôsob, akým má byť produkt upravený (napr. dĺžky a počty kusov produktov). Požiadavka zadaná do tejto kolónky je záväzná pre obe zmluvné strany a je možné ju meniť len na základe vzájomnej písomnej dohody oboch zmluvných strán (postup uvedený v článku I. odsek 7. týchto VOP). V prípade, ak by Kupujúci zadal požiadavku na úpravu, ktorá by bola nemožná resp. nevykonateľná, Predávajúci úpravu s Kupujúcim prekonzultuje. Ak Kupujúci nebude súhlasiť so navrhnutou zmenou úpravy, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy elektronicky, e-mailom zaslaným na adresu: shop@mpometal.sk. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z dôvodu podľa tohto bodu VOP sa kúpna zmluva ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetky plnenia (t.j. v prípade uhradenej kúpnej ceny zo strany Kupujúceho sa Predávajúci zaväzuje vrátiť Kupujúcemu kúpnu cenu  v plnej výške na bezhotovostným prevodom na Vami určený bankový účet).

7.    Kliknutím na ikonu „Odoslať objednávku“ odošlete Predávajúcemu záväznú objednávku, čím potvrdzujete, že ste sa oboznámili s hlavnými vlastnosťami tovaru, s cenou za náklady za dopravu a s ostatnými nákladmi, ako aj s tým, že ste si zvolili vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných Predávajúcim a Vami zadané údaje v objednávke sú považované za úplné a správne. Celkovú konečnú cenu objednaného tovaru Vám po spracovaní Vašej objednávky pošleme e-mailom vrátane dane z pridanej hodnoty (viď KROK č. 3 tohto článku).

 

KROK č. 2: doručíme Vám automatické „PRIJATIE OBJEDNÁVKY“

 

8.   Po zaslaní Vašej objednávky bude táto zaregistrovaná v našom informačnom systéme, o čom Vás budeme informovať automatickým e-mailovým potvrdením o „PRIJATÍ OBJEDNÁVKY“ (akceptácia objednávky z našej strany). V tomto e-maily sa bude nachádzať celkový sumár Vašej objednávky spolu s určením úpravy objednaného materiálu, s Vašimi osobnými údajmi (fakturačné údaje, dodacie údaje, kontaktné údaje). V tomto kroku máte možnosť si tieto údaje skontrolovať a v prípade, ak by ste chceli niečo zmeniť, príp. doplniť, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu: shop@mpometal.sk.

 

KROK č. 3: doručíme Vám „POTVRDENIE OBJEDNÁVKY“

 

9.    Vašu prijatú objednávku následne skontrolujeme, overíme dostupnosť tovaru na sklade a spôsob jeho úpravy na základe Vašej požiadavky uvedenej v objednávkovom formulári a pripravíme konečnú cenu, ktorá sa vzhľadom na spôsob úpravy môže mierne líšiť v závislosti od počtu a od dĺžky rezov materiálu. Cenotvorba je bližšie špecifikovaná v článku VII. Týchto VOP.

10.    V nadväznosti na predchádzajúci bod Vám zašleme e-mail s názvom „POTVRDENIE OBJEDNÁVKY“, ktorej prílohu tvorí sumár Objednávky s konečnou cenovou ponukou objednaného materiálu s určenou výškou DPH a všetkými poplatkami za doručenie a platbu tovaru.

 

KROK č. 4: doručíte Nám POTVRDENIE, ŽE S Objednávkou  SÚHLASÍTE (akceptácia ceny objednaného tovaru)

 

11.   DO 5 PRACOVNÝCH DNÍ zašlete e-mail s uvedením „POTVRDZUJEM OBJEDNÁVKU“. Až následným potvrdením (akceptáciou) tejto cenovej ponuky dôjde k vytvoreniu ZÁVÄZNEJ OBJEDNÁVKY S POVINNOSŤOU PLATBY.

12.   Potvrdením sa Vaša objednávka bude považovať za záväznú a my začneme Vašu objednávku realizovať (tovar upravíme na základe Vašej požiadavky a zašleme ho na Vami určenú adresu).

13.    Ak by ste nám toto potvrdenie nezaslali, platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi nami ako Predávajúcim a Vami ako Kupujúcim nedošlo.

14.   Doručením potvrdenia o akceptácii ceny objednaného tovaru  z Vašej strany sa kúpna zmluva považuje za záväzne uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru za uvedenú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok uvedených v kúpnej zmluve a v týchto VOP. Tovar Vám primerane zabalíme a odošleme Vám ho v stanovenej lehote. Ako Kupujúci sa zaväzujete prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú  kúpnu cenu.

 

KROK č. 5: doručíme Vám INFORMÁCIU O ODOSLANÍ OBJEDNÁVKY

 

15.   V prípade, ak nám potvrdíte cenovú ponuku podľa KROKU č. 4 tohto článku VOP, začneme pracovať na realizácii uzatvorenej kúpnej zmluvy a budeme Vás e-mailom informovať o odoslaní Vašej objednávky.

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O ELEKTRONICKEJ OBJEDNÁVKE

 

1.     Vyplnením a zaslaním objednávkového formulára nám dávate súhlas na zaslanie elektronických faktúr. Dávame Vám do pozornosti, že za účelom riadneho plnenia kúpnej zmluvy je potrebné nás  neodkladne informovať o zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä o zmene e-mailovej adresy.

2.        Na Vašu e-mailovú adresu môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

3.        Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovom Prijatí objednávky. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho je Kupujúci povinný ihneď o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy.

4.       Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

-       Identifikácia Kupujúceho (osobné údaje a identifikačné údaje uvedené v článku II. týchto VOP), kontaktné údaje

-       Kód objednávaného tovaru podľa ponuky alebo tiež jeho popis v ponuke;

-       Množstvo objednávaného tovaru;

-       Adresa miesta dodania tovaru (výklad tovaru)

-       V prípade úpravy tovaru na mieru resp. v prípade tovaru, ktorý je merateľný v metrovej jednotke je potrebný aj popis úpravy produktu

5.        Zaslaním elektronickej objednávky potvrdzujete, že ste si tieto VOP prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy, ktorá na ne odkazuje, a to v znení ku dňu, kedy je kúpna zmluva uzatvorená.

6.        Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (písomne alebo telefonicky).

7.        Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (predovšetkým náklady na internetové pripojenie) si hradí Kupujúci sám.

 

Článok IV. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

 

1.       Všetky uskutočnené (odoslané) objednávky „S POVINNOSŤOU PLATBY“ sú považované za záväzné.

2.   Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny (pričom tieto dve podmienky musia byť splnené kumulatívne).

3.    Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare, nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia na Kupujúceho okamihom, kedy Predávajúci splní povinnosť dodať tovar Kupujúcemu, a to bez ohľadu na to, či Kupujúci tovar skutočne prevzal (alebo zabezpečil jeho prevzatie oprávnenou osobou podľa článku V. bodu 5. týchto VOP. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare podľa tohto bodu na Kupujúceho, nemá vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru a náklady na dodanie tovaru.

 

Článok V. Dodacie podmienky a platobné podmienky

 

1.     Dodacia lehota je vo všeobecnosti 10 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Dodacia lehota má orientačný charakter. Dodanie tovaru prioritne závisí od vzdialenosti adresy dodania od adresy našej prevádzky a tiež od skutočnosti, či a ako sa bude produkt upravovať na základe Vašej požiadavky. V prípade, ak by sa dodacia lehota líšila od lehoty uvedenej v tomto bode, budeme Vás o tejto lehote informovať v e-mailovom POTVRDENÍ OBJEDNÁVKY (viď KROK č. 3 článku III. Týchto VOP).

2.     V prípade, ak Kupujúcim je spotrebiteľ, tovar máme povinnosť doručiť v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia záväznej objednávky. V prípade, ak bude Kupujúci ako spotrebiteľ požadovať úpravu produktu, lehota doručenia tovaru sa môže predĺžiť o dobu úpravy tohto produktu. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa tohto bodu VOP, Kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

3.       Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

4.      V prípade, ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať v tejto lehote, budeme Vás o tom bezodkladne informovať (e-mailom alebo telefonicky) a oznámime Vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 14-tich dní na Vami určený bankový účet.

5.     Predávajúci si splní povinnosť dodať tovar Kupujúcemu resp. osobe oprávnenej na prevzatie tovaru uvedenej v objednávke v momente, keď mu umožní na určenom mieste dodania tovaru s tovarom disponovať. V prípade, ak táto Oprávnená osoba nebola uvedená v objednávke, Kupujúci zabezpečí, aby táto Oprávnená osoba preukázala Predávajúcemu na vyzvanie svoju totožnosť a oprávnenie zastupovať Kupujúceho.

6.      Úhradou kúpnej ceny sa rozumie moment pripísania úhrady v celom rozsahu na účet Predávajúceho, na ktorý mala byť úhrada poukázaná.

7.      Objednaný tovar

a)       je možné prevziať osobne (príp. prostredníctvom Oprávnenej osoby) v predajni Predávajúceho MPO - Metal, s.r.o., na adrese: Žitná 19, 010 01 Žilina alebo

b)       je možné využiť doručovanie prostredníctvom doručovateľskej spoločnosti Predávajúceho v súlade s článkom VIII. Týchto VOP, pričom Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar Zákazníkovi na adresu, ktorú Zákazník uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

8.    Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru Zákazník písomne potvrdí v potvrdení o prevzatí, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru. Obe strany potvrdia správnosť údajov obsiahnutých v potvrdení o prevzatí svojimi podpismi. Spolu s tovarom obdrží Zákazník účtovný doklad (faktúru), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

9.     Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si Zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od Zákazníka požadovať

a)       náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru a

b)       kúpnu cenu objednaného tovaru v plnej výške v prípade, ak si Kupujúci objednal tovar s úpravou na mieru podľa článku III. Bodu 6. týchto VOP.

Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode, pričom náklady spojené s opakovaným doučovaním tovaru resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia je povinný uhradiť Kupujúci, a to najneskôr pri prevzatí Tovaru.

10.    Predávajúci nie je povinný prevziať naspäť od Kupujúceho obalový materiál, v ktorom je tovar Kupujúcemu dodaný.

 

Článok VI. Zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru

 

1.      Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru, ktoré zavinila nesprávne zadaná adresa na doručenie tovaru.

2.      Pri prevzatí zásielky je Zákazník oprávnený skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je Zákazník oprávnený zásielku neprevziať, v takom prípade sa nedostane do omeškania s prevzatím tovaru.

 

Článok VII. kúpna cena a platobné podmienky

 

1.   Všetky ceny tovaru a služieb uvádzané na našom internetovom obchode https://www.hutnicky-material-zilina.sk sú uvádzané ako konečné len pri produktoch, ktoré sa predávajú podľa počtu kusov. Ceny zverejnené na našom internetovom obchode uvedené v merných jednotkách sa môžu mierne líšiť v závislosti od spôsobu úpravy produktu. Všetky tieto ceny sú platné počas celej doby, kedy sú zobrazené v rozhraní E-SHOP-u. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami.

 

Pri vytváraní konečnej cenovej ponuky postupujeme pri úprave produktu na mieru podľa Vašej požiadavky nasledovným spôsobom:

 

2.     Všetky ceny tovaru a služieb uvedené po vytvorení Objednávky v e-mailovom POTVRDENÍ OBJEDNÁVKY (viď KROK č. 3 článku III. Týchto VOP) sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (20% pri produktoch - presnú sadzbu nájdete vždy na faktúre), kde sú uvádzané aj ceny za dodanie tovaru. Všetky tieto ceny sú platné počas celej realizácie kúpnej zmluvy. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho a Kupujúceho dohodnúť individuálne podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy. V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

3.     Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch tovaru alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre Zákazníka nie sú vzájomne kombinovateľné.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

Platba v hotovosti / kartou

V prípade, že sa rozhodnete zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti (resp. kartou) pri prevzatí tovaru:

a)       Pri osobnom prevzatí tovaru na predajni Predávajúceho sa poplatok za platbu neúčtuje,

b)       Pri dovoze tovaru na miesto určené Kupujúcim v Objednávke sa uhrádza poplatok za platbu dobierkou vo výške 1,60,- EUR.

 

Platba prevodom na účet (internet bankingom)

V prípade platby prevodom na účet, za tovar zaplatíte na účet Predávajúceho, a to ešte pred samotným dodaním tovaru. Po odoslaní objednávky Vám bude doručený potvrdzujúci e-mail s informáciami potrebnými na prevod peňazí: číslo účtu, IBAN, presná čiastka kúpnej ceny a variabilný symbol, aby bolo možné identifikovať platbu. Po pripísaní finančných prostriedkov v prospech účtu Predávajúceho budete o tejto skutočnosti informovaný a takisto aj o odoslaní objednávky.

 

Platba kartou online

 

Článok VIII. Spôsob a cena dopravy

 

1.        SPÔSOB DOPRAVY:

a)   Osobný odber v predajni MPO - Metal, s.r.o., na adrese: Žitná 19, 010 01 Žilina,

b)   Rozvoz tovaru s hmotnosťou do 250 kg prostredníctvom zmluvného kuriéra Predávajúceho, pričom cena dopravy sa automaticky pripisuje k objednávke po zadaní objednaného tovaru do košíka,

c)  Individuálna doprava tovaru s hmotnosťou nad 250 kg na základe vzájomnej dohody medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri spracovaní objednávky.

 

PODMIENKY ROZVOZU TOVARU s hmotnosťou DO 250 kg

 

2.     Cena dopravy objednaného tovaru do 250 kg je automaticky pripočítavaná podľa hmotnosti objednávaného tovaru. O automatickom pripočítaní sumy za dopravu tovaru podľa hmotnosti tovaru je Zákazník vopred informovaný, a to ešte pred odoslaním objednávky. Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodli inak, iné poplatky (okrem platby za dobierku) Predávajúci neúčtuje.

3.     Kupujúci nie je oprávnený zadržať akúkoľvek časť kúpnej ceny tovaru z dôvodu akýchkoľvek svojich pohľadávok voči predávajúcemu, ani jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (či už vyplývajúce alebo priamo súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo vzniknuté z iného právneho dôvodu) voči akýmkoľvek pohľadávkam Predávajúceho.

 

PODMIENKY INDIVIDUÁLNEHO ROZVOZU TOVARU s hmotnosťou NAD 250 kg

 

4.    Cena dopravy pri individuálnom rozvoze závisí od hmotnosti doručovaného tovaru, pričom k individuálnej dohode zmluvných strán môže dôjsť až pri doručovaní tovaru nad 250 kg. Táto dohoda o cene za doručenie podľa tohto bodu tohto článku VOP bude vypracovaná Predávajúcim až po odoslaní objednávky. Predávajúci oznámi Kupujúcemu cenu dopravy v e-mailovom POTVRDENÍ OBJEDNÁVKY (viď KROK č. 3 článku III. týchto VOP).

5.      Až potvrdením cenovej ponuky za dopravu (KROK č. 4 článku III. týchto VOP) zo strany Kupujúceho dochádza k záväznej objednávke s POVINNOSŤOU PLATBY. Pre daný postup platí ustanovenie KROKU č. 4 článku III. VOP.

 

Článok IX. Storno objednávky

 

1.     Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte písomne alebo elektronicky na našu e-mailovú adresu vyššie uvedenú a uveďte číslo Vašej objednávky v prípade, že cena z objednávky ešte nebola uhradená.

2.      V prípade, že stornujete objednávku po uhradení ceny z objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, hoci ešte neuplynula dodacia lehota, vyhradzujeme si právo odpočítať si preukázané náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

3.     Ako Predávajúci si vyhradzujeme právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, budeme Vás  bezodkladne kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že ste už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatili, a nedôjde k dohode o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, zaväzujeme sa Vám vrátiť do 14 dní na Váš bankový účet cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

 

Článok X. Podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy

 

KEDY MÔŽETE ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

1.    V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje a tiež sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

2.      Zákazník, ktorý vo vzťahu k Predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Zákazníkom okamihom, keď Zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a)       tovary objednané zákazníkom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)       dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c)        tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

3.        Kupujúci ako spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

4.        V súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

-       predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

-       predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

-       predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

-       predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

-       vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

 

POSTUP ODSTÚPENIA OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

1.    Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Zákazník povinný nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to písomne na adresu Predávajúceho MPO - Metal, s.r.o. Lodno 82, 023 34 Lodno e-mailom na adresu shop@mpometal.sk v lehote vyššie uvedenej. Zákazník na odstúpenie od zmluvy môže použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP zverejnený na našej webovej stránke www.hutnicky-material-zilina.sk.

2.      V prípade, že Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu: MPO - Metal, s.r.o.  Žitná 19, 010 01 Žilina, pričom odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka je Zákazník povinný priložiť kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý bol Zákazníkovi doručený spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Tovar môže Zákazník vrátiť aj osobne na našej predajni na adrese: MPO - Metal, s.r.o.  Žitná 19, 010 01 Žilina. Ak ste na odovzdanie tovaru splnomocnili inú oprávnenú osobu, doplňte jej meno do oznámenia o odstúpení od zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu podľa tohto bodu pred uplynutím 14- dňovej lehoty. 

3.     Tovar nesmie javiť známky používania a musí nám byť zaslaný s kompletným príslušenstvom a dokumentáciou. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť Predávajúcemu, inak Zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy

 

1.    Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ustanovením §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže Zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie väčšieho množstva tovaru) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

2.        Ak Kupujúci ako spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, berie na vedomie, že bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku spolu s nákladmi na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

3.        Kupujúci ako spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť, ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, v takom prípade si Predávajúci vyhradzuje právo vrátenie takého tovaru neakceptovať, alebo po dohode so Zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Poškodenie obalu a tovaru samotného bude Predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

4.        Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký bol použitý Zákazníkom pri platbe za tovar, pokiaľ sa Zákazník s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci Zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Zákazník. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je Predávajúci povinný Zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený tovar, alebo ako mu Zákazník preukáže, že mu zaslal tovar späť.

 

Článok XI. Neprevzatie objednanej zásielky

 

1.        Neprevzatie zásielky, ktorú si Zákazník objednal, nie je možné podľa platných právnych predpisov považovať za platné odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2.        Ako Predávajúci máme právo žiadať od Kupujúceho náhradu všetkých nákladov, ktoré sú spojené s neprevzatím objednanej zásielky podľa článku V. odsek 9 týchto VOP. Všetky spory budú riešené prioritne dohodou v súlade s právnymi predpismi platnými na území SR.

 

Článok XII. Záručná doba

 

1.        Záručná doba je zo zákona stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol tovar z dôvodu záručnej opravy používať.

2.        Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

3.        Záruka sa nevzťahuje na poškodenia, ktoré sú spôsobené bežným používaním, nesprávnym použitím alebo skladovaním výrobku.

4.        Predávajúci nesie zodpovednosť za:

-       dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky Zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky

-       odoslanie tovaru bez vád

-       dodanie tovaru v množstve, rozmeroch  a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii

-       priloženie daňového dokladu (faktúra).

5.        Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za vady tovaru, ak boli spôsobené:

-       neodbornou úpravou či opravou alebo akýmkoľvek použitím a nakladaním s tovarom, ktoré je v rozpore s pokynmi výrobcov, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore;

-       vonkajšími udalosťami, ako je napr. tepelné, chemické alebo mechanické poškodenie, ak k nemu došlo po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho; alebo

-       jeho nevhodným skladovaním, manipuláciou alebo prepravou v rozpore s pokynmi výrobcu, platnými technickými normami, odbornými poznatkami a / alebo praxou v odbore.

6.        Ustanovenie bodu 4. tohto článku týchto VOP sa nepoužije pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri jeho prevzatí kupujúcim, alebo to vyplýva z povahy tovaru.

Článok XIII. Poučenie o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru v zmysle §3 písm. l) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

 

1.        Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2.        Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.        Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.        Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

5.        Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

Článok XIV. Reklamačné a záručné podmienky

 

1.        Reklamačný poriadok upravuje postup Predávajúceho a Kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovej stránke www.hutnicky-material-zilina.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho s tým súvisiace.

2.        Reklamácie sa vybavujú v súlade s platnými právnymi predpismi SR, pričom postup Kupujúceho, ktorý JE spotrebiteľom  v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa riadi podľa § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a Zákonom ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, a postup Kupujúceho, ktorý NIE JE spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka sa riadi podľa § 422 až 442 Obchodného zákonníka.

3.        Záručný servis zabezpečuje Predávajúci ako prevádzkovateľ internetového obchodu.

4.        Zákazník je povinný si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou, alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať s príslušným vodičom protokol o škode/reklamácií alebo zásielku odmietnuť prevziať. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu shop@mpometal.sk Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

5.        Ak Kupujúci zistí, že tovar je neúplný alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, resp. Kupujúci objaví iné nedostatky je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho, inak sa dodávka považuje za úplnú a bez vád a reklamácie z tohto titulu má právo Predávajúci neakceptovať.

6.        Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Prípadné omeškanie s uplatnením vady tovaru pri pokračujúcom užívaní (chybného) tovaru by mohlo zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a mohlo by mať vplyv aj na výsledok reklamačného konania.

7.        Každú reklamáciu vyrieši Predávajúci najneskôr do 30 dní po prevzatí reklamovaného tovaru od Zákazníka. Ak pôjde o dlhšiu reklamáciu, bude Zákazník informovaný o stave riešenia reklamácie.

8.        Predávajúci  nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné prostredie...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou, t.j. vyššou mocou.

9.        Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Za vadu nemožno tiež považovať miernu koróziu výrobku.

10.     Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na chyby, o ktorých bol v čase uzatvárania kúpnej zmluvy informovaný a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

 

Postup pri reklamácii

 

1.        V prípade reklamácie zakúpeného tovaru na našom E-SHOPE nás o tom informujte e-mailom na adrese shop@mpometal.sk alebo písomne na adrese: MPO - Metal, s.r.o., Lodno 82 023 34 Lodno. Reklamovaný tovar nám zašlite ako doporučený balík na adresu: MPO - Metal, s.r.o.  Žitná 19, 010 01 Žilina spolu s vyplneným Reklamačným formulárom, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP. Kupujúci berie na vedomie, že spolu s reklamovaným tovarom je povinný zaslať aj doklad o kúpe reklamovaného tovaru, ktorý slúži ako záručný list. V Reklamačnom formuláre stručne uveďte dôvod reklamácie, Vašu identifikáciu (obchodné meno, meno a priezvisko, adresu, Vašu adresu na doručovanie, popis tovaru, názov a číslo bankového účtu, v ktorej účet je vedený, ak budete žiadať vrátiť peniaze na účet, dátum, Váš podpis).

2.        Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný v Reklamačnom formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje a to, akým spôsobom sa vada navonok prejavuje. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Reklamačnom formulári.

3.        Ak Reklamačný formulár nie je úplne vyplnený alebo k nemu nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.

4.        Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia Reklamačného formulára a/alebo Požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú v Reklamačnom formulári.

5.        Ak spolu s vyplneným Reklamačným formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti až do doručenia tovaru určeného na reklamáciu Predávajúcemu. V prípade, ak ani po následnej výzve Predávajúceho nedôjde zo strany Kupujúceho k doručeniu tovaru určeného na reklamáciu. má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar zameniť alebo reklamovať. Uvedené platí aj v prípade, ak zo strany Kupujúceho nedôjde k odoslaniu tovaru určeného na vrátenie v lehote najneskôr 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

6.        Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

7.        Reklamovaný tovar môžete odovzdať aj osobne na našej predajni na adrese MPO - Metal, s.r.o.  Žitná 19, 010 01 Žilina, s tým, že v predajni nemôžete priamo požadovať vybavenie reklamácie.

8.        Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení reklamácie.

9.        Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru sa postupuje podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a §623). Odstrániteľné vady je Predávajúci povinný odstrániť bez zbytočného odkladu, alebo na žiadosť kupujúceho zrealizovať výmenu tovaru. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

10.     Vybavenie reklamácie zrealizuje Predávajúci jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

-       odovzdaním opraveného tovaru

-       výmenou tovaru

-       vrátením kúpnej ceny tovaru

-       vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru

-       písomnou výzvou na prevzatie plnenia

-       odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

11.     V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze.

12.     Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní od uplatnenia reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť, teda spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol s dátumom a spôsobom vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomného odôvodnenia zamietnutia reklamácie.

13.     Pre údaje o hmotnosti tovaru je rozhodujúce váženie vykonávané Predávajúcim. Pre údaje o mierach tovaru je rozhodujúce meranie vykonávané Predávajúcim.

14.     Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

15.     V prípade, že si uplatníte reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca. Náklady spojené s odborným posúdením znalca znášame v plnom rozsahu.

16.     Ak si uplatníte reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a zamietneme ju, sme povinní v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať tovar na odborné posúdenie. Vašim využitím práva na odborné posúdenie, podľa doloženého kontaktu, spojené náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znášame my. Ako Zákazník môžete uplatniť reklamáciu znova, v prípade, že sa preukáže naša zodpovednosť za vadu reklamovaného tovaru. Počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Sme Vám povinní uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôžme zamietnuť.

 

Článok XV. ALTERnatívne riešenie sporov

1.        Predávajúci má záujem o riešenie sporov s Kupujúcim predovšetkým mimosúdnou cestou, a preto v prípade, ak Kupujúci nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo má pocit, že došlo k porušeniu jeho práv zo strany Predávajúceho, môže sa za účelom vyriešenia vzniknutej situácie obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy: shop@mpometal.sk, respektíve v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

2.        Spory môže Kupujúci takisto riešiť prostredníctvom platformy https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

3.        Bližšie informácie nájdete aj tu:

-       https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi,

-       https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov

 

Článok XVI. Záverečné ustanovenia

 

1.        Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

2.        Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú. Uvedeným nie je dotknuté právo Predávajúceho na zmenu týchto VOP postupom podľa bodu 8 tohto článku týchto VOP.

3.        Predávajúci je oprávnený postúpiť alebo previesť túto Zmluvu alebo jej časť, ako aj jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy na tretiu osobu s tým, že je povinný túto skutočnosť písomne vopred oznámiť Kupujúcemu. Podpísaním kúpnej zmluvy dáva Kupujúci svoj neodvolateľný súhlas s takýmto postúpením alebo prevodom.

4.        Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť kúpnu zmluvu alebo ktorúkoľvek jej časť alebo jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

5.        Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.

6.        Tieto VOP platia, ak nie je výslovne medzi Predávajúcim a Kupujúcim písomne dohovorené niečo iné alebo pokiaľ z príslušnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Osobitné podmienky uvedené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Tieto VOP platia tiež vtedy, ak sú na objednávkach Kupujúceho uvedené podmienky iné s výnimkou, že tieto boli Predávajúcim písomne uznané.

7.        Potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ pred odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

8.        Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť tieto VOP. Nové aktualizované znenie VOP nahrádza predchádzajúce znenie a nadobudne platnosť/účinky:

a)     dňom ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho (aplikuje sa v prípade, ak sú VOP zverejnené na tejto webovej stránke), alebo

b)     dňom nasledujúcim po ich odoslaní v elektronickej podobe (e-mailom) Predávajúceho na e-mailovú adresu Kupujúceho (aplikuje sa v prípade, ak VOP nie sú zverejnené na webovej stránke Predávajúceho).

9.        Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie – najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1
Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68 

fax č. 041/763 21 39

 

AUTORSKÉ PRÁVO:

1.        Webová stránka E-SHOP-u a spôsob jej prevedenia sú chránené príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov.

 

2.        Všetky informácie, prehľady a popisy, príp. obrázky nachádzajúce sa na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami.

Príloha:

Príloha č. 1: Formulár na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 2: Reklamačný protokol